Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy ČKS

Stanovy Českého kynologického svazu jako zastřešující organizace

            

 

  S t a n o v y  

  Č e s k é h o  k y n o l o g i c k é h o  s v a z u

 

 
Článek l
Základní ustanovení
1)      Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz")
2)      Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7
3)      Působnost: Česká republika  
4)      Svaz je :   
     - dobrovolným,otevřeným,sportovním,zájmovým občanským sdružením neziskového     
      charakteru,založeným na členské základně,tedy s právem členů volit své vedení
    - členem Sdružení technických sportů a činností ČR
    - členem Českomoravské kynologické unie a jejím prostřednictvím i členem
      Mezinárodní kynologické federace (FCI)
Článek 2
Poslání
l) Posláním svazu je prostřednictvím svých orgánů,organizačních jednotek a jejích členů
    zabezpečovat a provádět kynologickou činnost.Tato činnost musí být prováděna v sou-
    ladu s cíli a posláními FCI a zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů, jejich
    organizování,řízení,provádění,financování,hospodaření, evidenci,reprezentaci,jakož
    i publicitu a propagaci jejích výsledků.
Za tímto účelem svaz zejména:
    a) aktivně pracuje v ČMKU i orgánech FCI
    b) prostřednictvím STSČ nebo jeho následnické organizace hájí zájmy sportu,hlásí se
        k Chartě o sportu,Chartě o boji proti dopingu a Chartě o boji proti násilí
    c) prostřednictvím chovatelských klubů řídí chov psů
    d) vede plemennou knihu,vydává průkazy původu psů a registruje chovné jedince
    e) stanoví, která plemena psů se považují za pracovní a mohou se podrobit výkonnostním
        zkouškám psů podle národních nebo mezinárodních zkušebních řádů
    f) vydává národní soutěžní a zkušební řády a další normativy, související se sportovním
        výcvikem psů
    g) zajišťuje školení a zkoušky rozhodčích a figurantů ve sportovní kynologii
    h) zajišťuje soutěže,výkonnostní zkoušky,chovatelské a výcvikové akce psů
    i) spolupracuje s dalšími,i zahraničními organizacemi a sdruženími
    j) vytváří podmínky pro činnost mládeže (organizace soutěží, zkoušek,táborů talentované
        mládeže apod.)
2) Svaz a jeho organizační složky s právní subjektivitou mohou vyvíjet i jinou činnost,
     pokud neodporuje poslání svazu a obecně platným předpisům.
Článek 3
Členství
1) Členem svazu se může stát každý,kdo souhlasí s jeho posláním a úkoly.
    Členství ve svazu se dělí na : a) řádné
                                                     b) kolektivní
    Řádným členem svazu se může stát pouze fyzická osoba,a to pouze jednou, prostřed-    
    nictvím ZKO nebo kolektivního člena.Kolektivním členem svazu se může stát pouze
    právnická osoba ( např. chovatelské kluby,kluby speciálního výcviku,příp. další
    kynologická sdružení),dále jen kluby.Podmínky kolektivního členství stanoví
    v jednotlivých případech předsednictvo.Působení ve více ZKO je možné hostováním.
    Hostující člen nemá žádná práva v organizaci, v níž hostuje.
2) Občané,kteří nedosáhli zletilosti,se mohou stát členy svazu, pokud s jejich členstvím
    vysloví souhlas jejich zákonný zástupce.
3) Členem svazu se může stát i cizí státní příslušník,splňující podmínky k legálnímu pobytu
    na území ČR,který souhlasí s obsahem jeho činnosti a stanovami.Hostovat mohou cizí
    státní příslušníci pouze z organizací začleněných v FCI. Jejich práva a povinnosti jsou
     stejné jako u občanů ČR.
4) Za mimořádné zásluhy o činnost svazu či kynologii může ZKO či předsednictvo udělit
     čestné členství.
Článek 4
Přijetí za člena
1) O přijetí za člena ZKO rozhoduje výbor ZKO. Výbor ZKO rovněž rozhoduje o povolení
     k hostování,a to s konečnou platností.
2) Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode
     dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO.O odvolání s konečnou platností
     rozhoduje členská schůze ZKO.
3) O přijetí klubu za člena svazu rozhoduje předsednictvo svazu. Zamítavé rozhodnutí
    předsednictva svazu může na základě odvolání klubu změnit plénum svazu,popř.sjezd.
4) Členství vzniká registrací na ČKS.
Článek 5
Ukončení, zrušení a pozastavení členství a činnosti
1) Členství ve svazu končí:
    a) úmrtím člena
    b) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení
    c) nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu
    d) vyloučením člena
2) Vyloučit člena lze :
    a) dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena svazu
    b) pro opětovné porušení povinností člena svazu závažnějšího rázu
    c) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat
3) Člen,který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, může být z ČKS vyloučen.
4) O vyloučení řádného člena z ČKS rozhoduje členská schůze ZKO, jejímž je členem,
    PČKS,sjezd.
5) Zrušení členství v ČKS pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném
     termínu provádí výbor ZKO.
6)Člen musí být nejméně sedm dní před konáním schůze seznámen s důvody,pro které je
     jeho vyloučení navrhováno.Musí mu být dána možnost se hájit.
7) Rozhodnutí o vyloučení člena musí být provedeno písemnou formou, musí být řádně
    skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.
8) Proti rozhodnutí o vyloučení ze svazu má člen právo se odvolat postupně k vyšším
    orgánům svazu,a to do 30 dnů ode dne doručení.
9) O pozastavení činnosti nebo členství ZKO,řádného či kolektivního člena ve svazu rozho-
    duje předsednictvo ČKS v případě neplnění nebo porušení povinností vyplývajících ze
    stanov a ostatních směrnic ČKS a to až do doby vyřešení tohoto neplnění nebo porušení.
10)O vyloučení klubu ze svazu rozhoduje plénum svazu na návrh předsednictva svazu.Do
     rozhodnutí pléna může předsednictvo z důvodu daných v odst.2) pozastavit činnost
     klubu ve svazu.
Článek 6
Práva členů
1) Člen má právo:
    a) volit a být volen od 18ti let věku, hlasovat může člen starší 15ti let
    b) podílet se na všech činnostech svazu jako celku,zejména v ZKO nebo klubu,jejímž je
        členem
    c) být informován o činnosti a hospodaření svazu a jeho orgánů
    d) používat prostředky,zařízení a další majetek svazu, a to v souladu s vnitřními pravidly
2) Právo volit do orgánů svazu uplatňují kluby, které jsou jeho členy,prostřednictvím svého
    zástupce.Prostřednictvím zástupce rovněž jednají v orgánech svazu.
Článek 7
Povinnosti členů
1) Člen má tyto povinnosti:
    a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů svazu
    b) řídit se příslušnými směrnicemi,řády a jinými předpisy svazu
    c) řádně a včas platit členské příspěvky,tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.
2) Základní organizační jednotky odvádějí svazu část členského příspěvku za řádné
    členy.Výši odváděné části z příspěvků stanoví mezi sjezdy plénum svazu.
3) Výši a termín úhrady příspěvku kolektivních členů stanoví plénum svazu.
Článek 8
Organizační jednotky a orgány svazu
1) Podle platné právní úpravy svaz zřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou,
    které jsou oprávněny jednat svým jménem a tím se stávají rovněž právnickými osobami
    (základní kynologické organizace - dále jen ZKO,krajské organizace - dále jen kraje).
    Svaz a jeho organizační jednotky s právní subjektivitou mohou vyvíjet i jinou činnost,
    pokud neodporuje poslání svazu a těmto stanovám.
2) Orgány svazu tvoří:
     a) sjezd svazu                                          e) krajský výbor
     b) plénum svazu                                      f) členská schůze ZKO
     c) předsednictvo svazu                           g) výbor ZKO  
     d) krajská organizace                             h) revizní komise jednotlivých orgánů
3) Orgány svazu mohou k zajištění své činnosti vytvářet pomocné orgány (aktivy,odborné
     komise,sekretariát),jakož i pracovní orgány,např.sbor rozhodčích.
4) Začlenění základních organizačních jednotek (ZKO) v krajských organizacích je dáno
     místem působení (pozemek) v rámci jednotlivých krajů.
Článek 9
Rozhodování orgánů svazu
1) Orgány svazu jsou schopny se usnášet,jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů,
    popř.delegátů.Není-li tato podmínka splněna,je orgán schopný usnášet se pouze o věcech
    uvedených v předem stanoveném programu,jestliže místo,čas a program jednání orgánu  
    byly oznámeny všem členům či delegátům nejméně 15 dní předem.
2) Pro schůze předsednictva a výboru orgánů svazu na všech stupních(dále jen „ výkonných 
    orgánů") a pro zasedání revizních komisí všech stupňů je přítomnost nadpoloviční
    většiny všech členů podmínkou usnášet se.
3) Usnesení je přijato,vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo 
    delegátů s hlasem rozhodujícím.
4) Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán,jde-li o volbu výkonných
    orgánů na všech stupních,musí být hlasování tajné.
5) Kooptace členů může dosáhnout maximálně 1/3 z počtu volených členů těchto orgánů.
6) Pro neplnění povinností v průběhu volebního období mohou odvolání z funkce provádět:
    plénum svazu,krajská konference,krajský výbor,členská schůze ZKO.
7) Svaz a jeho orgány jsou oprávněny k provádění kontroly stavu a výkazu členské
    základny, odvodů členských příspěvků,čerpání a účtování dotací nebo prostředků z ČKS,
   státních nebo účelových dotací a to na všech úrovních.
8) Svaz ani jeho orgány nezasahují do vnitřní činnosti klubů,které jsou členy svazu.Vnitřní
    činnost těchto klubů se řídí buď jejich vlastními stanovami, které nesmějí být v rozporu
    s posláním svazu a jeho stanovami,nebo stanovami ČKS.
Článek 10
Závaznost usnesení
1) Usnesení sjezdu,pléna a předsednictva svazu přijatá v souladu se stanovami jsou závazná
    pro všechny orgány a členy svazu.
2) Usnesení konferencí krajských organizací svazu a krajských výborů jsou závazná pro
    orgány a členy ZKO v rámci příslušného kraje.
3) Usnesení členské schůze ZKO (klubu),přijaté v souladu se stanovami a usneseními
    sjezdu,pléna či předsednictva svazu a orgánů,uvedených v odst.2,jsou závazná pro
    všechny orgány a členy této ZKO (klubu).
Článek 11
Sjezd svazu
1) Sjezd je nejvyšším orgánem svazu.
2) Sjezd svazu se koná nejméně jednou za 5 let.
3) Předsednictvo svazu může svolat mimořádný sjezd svazu,jestliže je   třeba neprodleně
    řešit zásadní otázky činnosti,které přesahují kompetence pléna i ostatních orgánů.
4) Předsednictvo je povinno,na žádost nejméně jedné třetiny členů svazu nebo na žádost
    nejméně jedné třetiny ZKO a klubů,ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců od doručení
    žádosti,svolat mimořádný sjezd.
Článek 12
Jednání svazu
1) Sjezd jedná o všech zásadních otázkách spojených s organizační výstavbou,činností
    a hospodařením svazu.
2) Sjezd zejména:
    a) stanoví základní zásady činnosti svazu a jeho orgánů
    b) hodnotí a schvaluje činnost jím zvolených orgánů
    c) schvaluje stanovy svazu
    d) volí členy předsednictva a revizní komise
Článek 13
Delegáti
1) Delegáti sjezdu jsou voleni ZKO prostřednictvím konferencí krajských organizací podle
    klíče stanoveného předsednictvem
2) Počet delegátů kolektivních členů stanoví předsednictvo svazu s přihlédnutím k počtu
    kolektivních a řádných členů klubu,za které klub odvádí členské příspěvky ve stanovené
    výši.
Článek 14
Návrhy kandidátů.
    Zásadní návrhy,včetně návrhu kandidátů na volby členů předsednictva svazu a revizní
komise svazu,předkládané předsednictvem svazu k projednání sjezdu musí být delegátům
sjezdu předloženy v dostatečném časovém předstihu,nejméně však 15 dnů předem.
Článek 15
Plénum svazu
1) Plénum svazu tvoří předsednictvo svazu a statutární zástupci všech krajských organizací
    a kolektivních členů.
2) Plénum svazu je svoláváno předsedou svazu,nejméně 1x ročně. Dále je svoláváno ve
    zvlášť naléhavých případech k řešení problematiky spojené s činností a organizační
    strukturou svazu mezi sjezdy nebo na žádost revizní komise.
3) Rozhodnutí pléna,bylo-li svoláno za dalším účelem uvedeným v bodě 2),má vyšší účinnost
    než rozhodnutí předsednictva ČKS.
4) Rozhoduje o odvolání řádných i kolektivních členů.
5) Provádí kooptaci členů předsednictva v případě,že zvolený člen nemůže funkci
    vykonávat.
Článek 16
Předsednictvo svazu
1) Předsednictvo svazu je nejvyšším výkonným orgánem svazu v období mezi sjezdy.
2) Za svoji činnost,jakož i za činnost orgánů jím ustanovených, odpovídá předsednictvo   
    sjezdu svazu mezi sjezdy plénu svazu. Formou ucelené zprávy hodnotí na sjezdu svoji       
    činnost.
3) Počet členů předsednictva a revizní komise stanoví sjezd svazu.
4) Předsednictvo je sjezdem voleno do jednotlivých funkcí.
5) Předseda svazu nebo pověřený člen předsednictva svazu jedná jménem svazu.
6) Funkční období předsednictva svazu je pětileté.
7) Zasedání předsednictva svazu se koná dle potřeby,nejméně čtyřikrát do roka.
8) Zasedání předsednictva svazu svolává předseda svazu.Musí být svoláno,požádá-li o to
     alespoň třetina členů předsednictva svazu.
Článek 17
Činnost předsednictva svazu
Předsednictvo svazu zejména :
a) Řídí činnost svazu mezi sjezdy svazu.
b) Svolává sjezd a připravuje podklady pro jeho jednání.
c) Rozhoduje o uspořádání akcí v kompetenci svazu,popř.akcí pořádaných ve spolupráci s
    jinými kynologickými organizacemi.
d) Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena ze svazu,případně zrušení ZKO
e) Rozhoduje o pozastavení činnosti ZKO nebo členství kolektivního člena.
f) Přijímá nové organizační jednotky.
g) Zabezpečuje jednotnou evidenci členů svazu.
h) Prostřednictvím statutárního zástupce řídí činnost sekretariátu svazu a zabezpečuje
     oblast pracovně právních vztahů zaměstnanců.
i) V průběhu volebního období (mezi sjezdy) může delegovat blíže specifikované pravomoci
    odborným komisím,které zřizuje pro zabezpečení a plnění úkolů,vyplývajících z poslání
    svazu.
 
 
Článek 18
Krajská organizace
1) Krajská organizace ( např. Český kynologický svaz, Středočeská organizace),má právní
    subjektivitu,samostatně hospodaří se svým majetkem,popř.majetkem,který mu byl
    svěřen.
2) Rozsah pravomoci je stanoven rámcově "Organizačním řádem", schváleným
    předsednictvem svazu.
3) Krajská organizace neprovozuje zpravidla hospodářskou činnost.
4) Finanční zdroje krajské organizace jsou tvořeny odvodem svazu ze zaplacených
    členských příspěvků,dary a sponzorskými příspěvky.
Článek 19
Orgány krajské organizace
1) Konference krajské organizace.
2) Krajský výbor.
3) Revizní komise (popř.revizor).
4) Krajskou organizaci navenek zastupuje předseda krajského výboru jako statutární
    zástupce .
Článek 20
Konference Krajské organizace
1) Konference krajské organizace (dále jen "konference") se koná podle potřeby,nejméně
    však jednou za 5 let.
2) Delegáty konference volí ZKO ze svých členů podle klíče,který stanoví krajský výbor.
3) Konference zejména:
 a) jedná o zásadních otázkách činnosti členů svazu v kraji
 b) stanoví rozsah pravomoci krajského výboru
 c) připravuje zásadní návrhy na jednání předsednictva,popř. sjezdu svazu
 d) volí delegáty sjezdu svazu
 e) volí členy krajského výboru
 f) volí revizní orgán krajské organizace
                                          Článek 21
                                                       Krajský výbor
1) Krajský výbor je výkonným orgánem krajské organizace v období
    mezi konferencemi.
2) Funkční období krajského výboru je pětileté.
3) Počet členů krajského výboru a způsob volby stanoví krajská konference.
4) Krajský výbor se schází podle potřeby,zpravidla dvakrát ročně.
5) Krajský výbor svolává jeho předseda.Musí být svolán,požádá-li o to alespoň jedna
    třetina členů krajského kynologického výboru.
6) Krajský výbor zejména:
 a) koordinuje činnost ZKO v kraji,zejména usměrňuje sportovní výcvikovou činnost
 b) zajišťuje výběr,zkoušky a delegace rozhodčích II.třídy na akce
 c) spolupracuje s kluby a jejich pobočkami
 d) organizačně zajišťuje plnění ustanovení sjezdu a předsednictva ČKS v rámci oblasti.
 e) svolává konferenci a připravuje podklady pro její jednání
 f) má právo kontrolovat dodržování těchto stanov a dalších závazných dokumentů
     vydaných orgány svazu ze strany ZKO.
Článek 22
Základní kynologická organizace
1) Základní kynologické organizace a kluby (dále jen "ZKO") jsou základním článkem
    organizační struktury svazu.Členové v ní organizují svoji zájmovou sportovní činnost ve
    smyslu těchto stanov.ZKO rozhoduje o všech otázkách,týkajících se jejich činnosti,
    pokud těmito stanovami a rozhodnutím vyšších orgánů není určeno jinak.
2) ZKO se vytvářejí na územním principu,a to usnesením ustavující členské   schůze,
    přijetím těchto stanov,zvolením orgánů ZKO a registrací nově vzniklé organizace
    prostřednictvím krajské organizace dle jejich sídla ( podmínka registrace ).
3) ZKO může vzniknout,má-li alespoň 10 členů.
4) ZKO má právní subjektivitu,samostatně hospodaří se svým majetkem,popř.svěřeným
    majetkem (podle platné právní úpravy).
5) ZKO může přijmout vlastní předpisy (vnitřní řád ZKO) závazné pro všechny členy
    ZKO,které nesmí být v rozporu se Stanovami a ostatními normativy svazu.
6) ZKO zaniká:
    a) činí-li počet členů méně než 10
    b) rozhodnutím členské schůze
    c) zrušením
7) Členská schůze musí rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklé ZKO.
8) V případě,že ZKO neuhradila ve stanoveném termínu členské příspěvky do svazu nebo
     vykazuje-li po dobu nejméně jednoho roku méně než stanovený počet členů (l0),může jí
     předsednictvo ČKS svým rozhodnutím pozastavit činnost ve svazu.Ve svém rozhodnutí
     stanoví PČKS současně podmínky,za kterých bude pozastavení zrušeno a své rozhodnutí
     neprodleně oznámí krajské organizaci.
9) ZKO se účastní prostřednictvím svých zástupců na činnosti krajských orgánů svazu.
10)ZKO mají povinnost být začleněny v příslušné krajské organizaci. Příslušnost je dána
      sídlem v příslušném kraji dle státoprávního uspořádání.
 
Článek 23
Orgány ZKO
1) Členská schůze.
2) Výbor.
3) Revizní komise nebo revizor.
Článek 24
Členská schůze ZKO
1) Členská schůze ZKO je nejvyšším orgánem ZKO,do jejíž působnosti spadá rozhodování
    o všech otázkách týkajících se její činnosti.
2) Členská schůze se schází nejméně jednou do roka.Požádá-li o to nejméně jedna třetina
    členů ZKO, je výbor ZKO povinen svolat mimořádnou členskou schůzi,a to ve lhůtě do
    jednoho měsíce.
3) V rámci své působnosti členská schůze zejména:
 a) schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO
 b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise ZKO a zprávy
     o hospodaření za uplynulé období
 c) volí a odvolává členy výboru a stanoví počet členů výboru
 d) volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet
 e) volí delegáty na konferenci krajské organizace
 f) rozhoduje o vyloučení člena ZKO,rozhoduje o odvolání člena
    proti rozhodnutí výboru ZKO a o nepřijetí uchazeče za člena ZKO
 g) je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO
 h) stanoví výši členských příspěvků řádných i mimořádných
 i) schvaluje čestné členy ZKO
 
 
 
Článek 25
Výbor ZKO
1) Výbor ZKO je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech
     běžných otázkách spojených s činností ZKO, zejména v oblasti hospodaření,odborné,
     metodické a společenské činnosti,přijímá nové členy,pozastavuje činnost člena,má
     možnost ukončit členství v ZKO, schvaluje hostování.
2) Výbor ZKO je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, kterému ve vztahu k
     činnosti ZKO písemně předložila revizní komise,zaujmout k nim stanovisko a učinit
     potřebná opatření. Nesouhlasí-li výbor ZKO se závěry revizní komise a nepodaří-li
     se rozpor vyřešit jednáním,je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi,a to ve lhůtě
     do jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.
3) Výbor ZKO je volen na období maximálně pěti let,a to na výroční členské schůzi,je
     nejméně tříčlenný,o jeho počtu rozhoduje členská schůze.
4) Předseda,popř.pověřený člen výboru jedná jménem ZKO.
5) Výbor stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO.
6) Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usneseními členské schůze.Za svoji činnost
     odpovídá členské schůzi.
Článek 26
Obecná ustanovení o revizních orgánech
1) V organizační struktuře svazu působí revizní komise svazu, revizní komise krajské
    organizace,revizní komise ZKO.
2) Revizní komisi svazu volí sjezd svazu,revizní komisi krajské organizace volí krajská
    konference,revizní komisi ZKO volí členská schůze ZKO.Revizní komise je nejméně 3
    členná,v kraji a v ZKO s počtem členů nižším než 30 může funkci revizní komise
    zastávat jeden člen revizor.
3) Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu toho
    organizačního stupně,na kterém byla revizní komise zvolena.
4) Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu,který ji zvolil.
5) Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda revizní komise popř.jiný,komisí
    určený člen,má právo se účastnit jednání příslušného výkonného orgánu, a to s hlasem
    poradním.
6) Revizní komise je na příslušném organizačním stupni oprávněna kontrolovat veškerou
    činnost,zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření.
7) Požádá-li o to výkonný orgán,je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu
    v požadovaném rozsahu,a to bez zbytečného odkladu.
8) Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout
    způsob nápravy,výkonné orgány svazu jsou povinny učinit vhodná opatření,a to ve lhůtě
    stanovené revizní komisí.
Článek 27
Společná ustanovení o funkcionářích orgánů svazu
l) Funkce vykonávané v orgánech svazu jsou zpravidla funkcemi čestnými.
2) O placených funkcích rozhoduje předsednictvo svazu,konference krajské organizace
    nebo členská schůze ZKO.
Článek 28
Majetkové hodnoty, členské příspěvky
1) Náklady spojené s činností svazu jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů.
2) Svaz hospodaří podle vlastních rozpočtů.
3) Členské příspěvky jsou řádné,t.j.pravidelné roční a mimořádné, tj. nepravidelné –
    příležitostné.
     - Výši řádného členského příspěvku stanoví nejvyšší orgán členského subjektu
        (organizační jednotky) se zřetelem na výši podílu (části) určené k odvodu svazu
        a ČMKU.Výši a termín úhrady tohoto podílu stanoví plénum svazu.
     - Výši mimořádného členského příspěvku a termíny jeho splatnosti,podle účelu a
        potřeby,stanoví v rámci své působnosti sjezd nebo plénum svazu,krajská konference
        nebo členská schůze příslušného členského subjektu (organizační jednotky).
4) Opatření finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se schváleným rozpočtem
    předseda svazu či nižší organizační složky a pověřený člen předsednictva svazu či nižší
    organizační složky,listiny finanční povahy podepisují dva členové orgánu.
5) Za účelem zajištění své činnosti může předsednictvo svazu či nižší organizační složky
    rozhodnout o zřízení nezbytně nutných placených funkcí,zejména o zřízení funkce
    tajemníka svazu. V tomto případě má tajemník svazu práva pověřených členů před- 
    sednictva svazu podle předchozího odstavce.
6) Členové neodpovídají za závazky svazu ani jeho organizačních jednotek. Kluby
     neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky klubů a ZKO.
5)      Jednotlivé organizační články a stupně i orgány svazu se mohou zavazovat jen do výše
     svého jmění.
 
Článek 29
Podmínky zániku svazu
1) O zániku svazu rozhoduje sjezd,jestliže se tak usnese dvoutřetinová většina všech
    delegátů s hlasem rozhodujícím.
2) Spolu s rozhodnutím o zániku svazu sjezd rozhodne o způsobu likvidace majetkové
    podstaty svazu ve smyslu závazkových právních předpisů.Jinak než usnesením sjezdu
    může dojít k zániku jen stanoví-li tak zákon.
3) Kolektivní členové mají právo po vypořádání všech závazků vůči ČKS ze svazu kdykoli
    vystoupit.
4) ZKO mají právo ze svazu vystoupit po vypořádání závazků, jestliže s tím souhlasí
    dvoutřetinová většina členů na jednání členské schůze ZKO.V tomto případě rozhodne
    předsednictvo svazu o majetku svazu,který byl ZKO svěřen do užívání.
 
Článek 30
Statutární zástupce
     Nedílnou součástí těchto stanov je záznam o volbě statutárního zástupce.
 
Článek 31
Závěrečná ustanovení
l) Stanovy schváleny II.sjezdem Českého kynologického svazu v Praze dne 12.prosince
   1992.
2) Změna stanov schválena V. sjezdem ČKS v Praze dne 4.12.2004.
3) Tímto dnem zaniká platnost stanov všech upravených znění.
4) Základní výklad stanov přísluší pouze předsednictvu ČKS.
5) Úpravy,doplňky a změny má právo provádět sjezd.Ve zvlášť odůvodněných případech
    toto právo přísluší plénu svazu (viz.čl.15.odst.2.těchto stanov).
 
 
 
 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 384080
Měsíc: 3250
Den: 49

Portrét